Predlog Direktive proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji - 21. ČLEN

13.06.2011
Lanskega marca je Evropska komisija predstavila predlog Direktive proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji. Cilj, ki ga direktiva zasleduje, je učinkovitejši boj zoper spolno zlorabo in izkoriščanje otrok v Evropski Uniji. Predlog uvaja minimalno približevanje zakonodaj držav članic za inkriminiranje najhujših oblik spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, za razširitev nacionalne pristojnosti in za zagotovitev minimalne pomoči žrtvam. Naslanja se na Konvencijo Sveta Evrope CETS št. 201 o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki predstavlja trenutno najvišji mednarodno veljavni standard za zaščito otrok pred spolno zlorabo in izkoriščanjem ter na obstoječi Okvirni sklep iz leta 2004, ki ga bo navedena direktiva nadomestila.

Da bi predlog Direktive postal zavezujoč pravni akt za vse članice EU, ga morata potrditi Svet ministrov in Evropski parlament. Vendar v zadnjem obdobju med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom vse bolj prihaja do neskladja pri 21. členu predloga Direktive, ki ureja področje preprečevanja dostopa do spletišč, ki vsebujejo otroško pornografijo. Člen ureja možnost odstranjevanja in blokiranja otroške pornografije iz interneta, pri čemer sta trenutno v fazi pogajanj dve različici 21. člena –predlog Evropske komisije in predlog Evropskega parlamenta.

Za kaj pravzaprav gre?

 Predlog Evropske komisije je, da države članice uvedejo vse potrebne ukrepe, ki bodo zagotavljali odstranjevanje otroške pornografije pri viru. V tistih primerih, ko odstranitev sporne strani ni mogoča, pa Evropska komisija predlaga, da bi države članice uvedle blokiranje otroške pornografije, ki bi bilo obvezno za vse države članice. Torej obvezen 'blocking' otroške pornografije v celi Evropi. Uporabnik spleta, ki bi na splet dostopal iz ozemlja pod evropsko jurisdikcijo, torej na podlagi take zakonodaje nikakor ne bi mogel dostopati niti to otroške pornografije na evropskih strežnikih - ker bi bila ta odstranjena pri viru- , prav tako pa tudi ne do tiste ne, ki bi bila locirana na ameriških strežnikih – ker bi bila ta blokirana.

Na drugi strani poslanci Evropskega parlamenta postavljajo pod vprašaj predlog Evropske komisije o obveznem blokiranju otroške pornografije, saj naj bi tako ravnanje ogrozilo svobodo na spletu. Medtem ko podpirajo predlog o odstranjevanju vsebine z otroško pornografijo s spleta že na samem izvoru, menijo, da bi moralo biti blokiranje otroške pornografije prostovoljna odločitev držav članic, po kateri posežejo le v izjemnih primerih. Poleg tega se parlament ne strinja s predlogom Evropske komisije, da se članica sama odloči, na kašen način bo uredila področje blokiranja spornih vsebin – z zakonodajno podlago ali brez. Parlament je namreč mnenja, mora blokiranje vsebin urejati zakonodaja.

Pogajanja o direktivi med parlamentom in Svetom EU se bodo še nadaljevala. V primeru, da do kompromisa o 21. členu ne bo prišlo, obstaja možnost, da bo Direktiva sprejeta brez tega člena, ali pa, da do sprejema Direktive sploh ne pride. V kolikor bo direktiva sprejeta, pa bodo imele članice EU dve leti časa, da jo prenesejo v svoj pravni red.