Kakšne so sankcije za podpisnika, če ne spoštuje Kodeksa?

Podpisniki kodeksa se zavezujejo, da bodo kodeks spoštovali in v razumnem času odpravili morebitne pomanjkljivosti in kršitve. O uresničevanju določb kodeksa podaja Spletno oko redna letna poročila. Morebitno kršitev kodeksa lahko prijavi kdorkoli in jo v pismeni obliki predloži domnevnemu kršitelju ter prijavni točki Spletno oko, ki nato primer predloži v obravnavo na srečanju podpisnikov. V primeru večjih razhajanj se bodisi poišče nov skupni imenovalec - in se zato v tem smislu redefinira kodeks, tako da bo izražal konsenz - ali pa določeni podpisniki odstopijo od kodeksa.